Enti

Kodo

Kodo

Neutro

A2

Zase

Zase

Neutro

A3

Furoa

Furoa

Neutro

A4

Tsuiko

Tsuiko

Neutro

A5

Reisa

Reisa

Neutro

A6

Ofi

Ofi

Neutro

B2

Sefi

Sefi

Neutro

B3

Jufu

Jufu

Neutro

B4

Fitsui

Fitsui

Neutro

B5

Tafu

Tafu

Neutro

C4

Tesui

Tesui

Neutro

C5

Zare

Zare

Neutro

C6

Tsurai

Tsurai

Neutro

D5

Laire

Laire

Neutro

D6

Uiki

Uiki

Neutro

E5

Sechi

Sechi

Neutro

F3

Nifu

Nifu

Neutro

F4

Ilui

Ilui

Neutro

F5

Daji

Daji

Neutro

G2

Kuise

Kuise

Neutro

G3

Lifo

Lifo

Neutro

G4

Tsuiteo

Tsuiteo

Neutro

G5

Fupi

Fupi

Neutro

H4

Iafui

Iafui

Neutro

H5

Ruda

Ruda

Neutro

Z2

Kiose

Kiose

Neutro

Z3

Kiofu

Kiofu

Neutro

Z4

Tsuiru

Tsuiru

Neutro

Z5

Reiru

Reiru

Neutro

Z6